Bài Giảng Cuối Cùng - Randy Pausch

post-thumb

“Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó” - Randy Pausch

comments powered by Disqus